TMGD İLİŞKİN SORULAR?

ADR NEYE DENİR?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ifade eder.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI KİME DENİR?
Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak, yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI KİMLER OLABİLİR?
 
Şartlar;
a) Üniversitelerin Fen edebiyat fizik kimya biyoloji yada mühendislik bölümlerinden birinden lisans bölümlerinden mezun olmak(dört yıllık fakülte mezunu olmak),
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
ç) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI NERELERDE ÇALIŞABİLİR?
 
Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinde çalışabilir.
 
Ayrıca, miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde çalışabilir. 
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR?
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı(TMGD) eğitimi yetki belgesine sahip eğitim kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
4) Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.
(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.
 
TMGD SINAVI NASIL YAPILMAKTADIR?
TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak kitap açık yapılmaktadır.
Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.
Sınav, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Ankara ilinde yapılmaktadır.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SERTİFİKASI NEDİR?
Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı ifade eder.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SERTİFİKASI NE KADAR SÜRE İLE GEÇERLİDİR?
5 yıl süre ile geçerlidir.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI YENİLEME EĞİTİMİ ALMAK ZORUNDA MIDIR?
TMGD’ler, ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMALARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMİ NELER İÇERMEKTEDİR?
(1) TMGD eğitimleri; Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine sahibi eğitim kuruluşlarında, TMGD Tebliği kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.
(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.
(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.
(4) Eğitimde devam zorunludur.
(5) Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermektedir:
a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).
c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.
i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.
 
SINAVDA BAŞARISIZ OLANLARIN DURUMU NEDİR?
TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.
Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.
Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞINI EN FAZLA KAÇ YERDE ÇALIŞABİLİR?
Bir TMGD, en fazla 8 işletmeye danışmanlık yapabilir. (TMGDK da çalışırsa) Bir şirkette ise tek TMFB belgesine bakabilir. İkinci bir yerde sigortalı olarak görünemez çalışamaz.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI BİR AY İÇİN DE NE KADAR SÜRE İLE BİR İŞLETMEYE HİZMET VERMELİDİR?
Mevzuatta bununla ilgili hüküm bulunmamaktadır. Bu yüzden süreyi TMGD kendisine göre ayarlayabilecektir.
 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VEREN KURUMU SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?
- Bakanlıktan yetkili olup olmadığına(Bakanlık sayfasında ilan edilmektedir.)
- Eğitimi verecek eğitmenin tecrübesi 
- Sınavdaki başarı oranı
- Mümkünse daha önce o eğitim kurumuna gitmiş öğrencilerle görüşme
 
 
TMGD BELGESİNİ ALDIM, NE YAPAYACAĞIMI BİLMİYORUM?
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI BELGESİ NE İŞİME YARAYACAK?
KAMU YÖNETİMİ MEZUNUYUM, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLABİLİR MİYİM?
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLARAK İŞE BAŞLADIM, NELER YAPMAM GEREKİYOR?
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLARAK İŞE BAŞLADIĞIM YERDE, GÜVENLİK AMAÇLI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HAKKINDA İŞYERİ YÖNETİMİNE/PATRONA UYARILARDA BULUNDUM, FAKAT ÖNEMSENMEDİ, HERHANGİ BİR KAZA (ÖLÜMLÜ VEYA MADDİ HASAR) OLURSA BAŞIMA BİRŞEY GELİR Mİ?
…..
Ve benzeri sorularınız için lütfen arayınız.