TMGD
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD), Türkiye Cumhuriyetinin 22 Mart 2010 yılında “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması” yani kısaca bilinen adıyla ADR’ye taraf olması ile ilk kez gündeme gelen yasal bir zorunluluktur. Tehlikeli malların taşınması konusunda; ambalajlama, dolum, nakliye, boşaltma ve tanker üretimi yapan firmalara bir dizi yaptırım ve belgelendirme zorunluluğu getiren ADR Antlaşması Bölüm 1.8.3’ te Güvelik Danışmanın niteliğine ilişkin bilgilerin yanısıra TMGD eğitiminin içeriğine dair bilgiler bulunmaktadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.
Türkiye’de TMGD Eğitimleri
Ülkemizde, Antlaşmaya taraf olunduktan sonra Antlaşma hükümlerinin hem iç mevzuatımıza uygun hale getirilmesi hemde fiilen uygulanabilirliğinin yapılması birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır.Bu düzenlemelerden en önemlisi 22 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 29007 sayılı Tehlikeli Madde Güvelik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’dir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında eğitimler, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.
TMGD Eğitimi
Tmgd eğitimi (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) asgari 49 saattir ve eğitime devam zorunluluğu vardır. RID  (Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik), IMDG Kod  (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kod) veya IATA DGR  (Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri) kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca 10’ar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.
TMGD eğitimi hakkında yayımlanmış olan tebliğin, Üçüncü Bölüm, Madde 13’de eğitim konuları bulunmaktadır.
TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) Eğitim Müfredatı
Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri)
Genel ambalajlama, tank ve tank konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme yapımı ve periyodik muayene ve testler)
İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları
Taşıma evrakı hakkında bilgiler
Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma)
Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar
Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler
Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları
Taşınan madde miktarlarının sınıflandırılması ve miktar muafiyetleri
Elleçme ve istifleme kuralları
Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları
Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri)
Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları
Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mezvuatı ve kısıtlamalar
Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları
Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler
Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması
Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması
İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları
Uygulama eğitimi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Olabilmek İçin;
Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak.
TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimine katılarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi tamamlama belgesini almakve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.
TMGD Görev ve Sorumlulukları
 
(Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) TMGD Görev ve Sorumlulukları:
Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD) , en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.
Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:
Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.
ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.
Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın  kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek,  çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olm